• Władze szkoły

   • Grażyna Michalczuk
   • Grażyna MichalczukDyrektorgmichalczuk@edu.um.warszawa.pl
   • Monika Piotrowska
   • Monika PiotrowskaV-ce Dyrektor ds dydaktycznychm.piotrowska@zss78.warszawa.pl
   • Bożena Owerczuk
   • Bożena OwerczukV-ce Dyrektor ds wychowaniab.owerczuk@zss78.warszawa.pl
   • KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH nr 78 im. EWY SZELBURG-ZAREMBINY w INSTYTUCIE ,,POMNIK – CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” w latach 2018-2023

   • SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ

    W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne, powołane decyzją Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

    - Przedszkole Specjalne Nr 104 w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Al. Dzieci Polskich 20. (w tym WWR od 6 miesiąca życia)

    - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 106 w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Al. Dzieci Polskich 20. (czas nauki 8 lat) z oddziałami gimnazjalnymi

    - CXXIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Al. Dzieci Polskich 20. (czas nauki 3 lata, od 2020 - 4)

    Integralną częścią ZSSnr78 w IPCZD jest Zespół Zajęć Pozalekcyjnych obejmujący opieką wszystkich uczniów i wychowanków Zespołu.

    CELE I ZADANIA

    Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w USTAWIE z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650). ogłoszonej dnia 11 stycznia 2017 r. obowiązującej od dnia 1 września 2017 r.

    1. Głównym celem Zespołu Szkół jest stworzenie uczniom wychowankom optymalnych warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego w zgodzie z ich potrzebami, indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi i poziomem wydolności wysiłkowej.  

    2. Cele szczegółowe realizowane przez jednostki strukturalne funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół:

    - zapewnienie uczniowi przebywającemu w szpitalu możliwości realizowania obowiązku szkolnego na kolejnych etapach edukacji i zdobywania rzetelnej wiedzy umożliwiającej kontynuację nauki;

    - zapewnienie uczniom specjalistycznej opieki pedagogicznej i rewalidacyjnej, wspomagającej proces leczenia;

    - stworzenie uczniom warunków do pełnego rozwoju indywidualnych zainteresowań poznawczych i artystycznych;

    - współdziałania z rodziną poprzez udzielanie jej pomocy w wychowaniu niepełnosprawnych i  przewlekle chorych dzieci;

    - kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich;

    - umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej;

    - kształtowanie prawości charakteru, wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej uczniów, a także nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę, racjonalny wypoczynek i organizację czasu wolnego;

    - sprawowanie opieki nad dzieckiem/uczniem/wychowankiem, odpowiednio do jego potrzeb i możliwości szkoły, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, zgodnie z programem wychowawczo-profilaktycznym Zespołu Szkół.

    3. Wszystkie działania podporządkowane są zasadom pedagogiki rewalidacyjnej, a także zobowiązaniom wynikającym z Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka, Europejskiej Karty Praw Dziecka w Szpitalu oraz Karty Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego.

    4. Głównym zadaniem Zespołu Szkół jest przygotowanie ucznia-wychowanka do pełnego udziału w życiu społecznym, poprzez jego rozwój w sferze dydaktycznej, wychowawczej, rehabilitacyjnej i prozdrowotnej.

    5. Edukacja oparta jest o założenia pedagogiki specjalnej.

    6. Zadania realizowane są w oparciu o szkolny zestaw programów dydaktyczno - wychowawczych i wychowawczo-profilaktycznych.

    KONCEPCJA SZCZEGÓŁOWA

    Szkoła szpitalna jest miejscem szczególnym i różniącym się zasadniczo od typowych szkół, kładzie więc nacisk na inne funkcje niż szkoła działająca poza szpitalem

    Otaczamy opieką dziecko chore, bądź przewlekle chore, szkoła musi wypełnić więc dwie zasadnicze funkcje: terapeutyczną i pedagogiczną. Przy czym funkcja pedagogiczna podporządkowana jest funkcji terapeutycznej. W nauczaniu mówimy o organizowaniu procesu terapeutyczno - pedagogicznego, w którym najważniejsza jest atmosfera wokół dziecka chorego sprzyjająca szybkiemu powrotowi do zdrowia.

    W związku z tym system kształcenia i wychowania w placówce leczniczej jest dostosowany do stanu zdrowia dziecka, jego niepełnosprawności oraz możliwości psychosomatycznych.

    Dziecko przebywające na leczeniu w szpitalu przeżywa podwójny stres – związany z chorobą oraz rozłąką z rodziną, środowiskiem i szkołą macierzystą. Adaptacja w nowych warunkach zazwyczaj bywa trudna. Naszym celem jest zminimalizowanie stresu związanego z adaptacją i pobytem w szpitalu.

    Pedagogika specjalna ustaliła zasady funkcjonowania szkoły w placówce leczniczej. Należą do nich:

    • zasada podmiotowości i indywidualizacji;
    • zasada oszczędzania zbytecznego wysiłku i aktywizacji terapeutycznej;
    • zasada wyzwalania ekspresji i wzmagania procesu samorealizacji;
    • zasada reintegracji funkcjonalnej i rewaloryzacji społecznej;
    • zasada plastyczności i kompleksowości działania.

    Tymi zasadami kierują się nauczyciele naszej szkoły w pracy z uczniem chorym. Pamiętamy, że żadna choroba czy niepełnosprawność nie może być ,,urlopem od życia” i dlatego równolegle z procesem leczenia prowadzona jest działalność dydaktyczna i wychowawcza wspierająca ten proces.

    W sferze dydaktycznej nasza szkoła daje chorym uczniom szansę na kontynuowanie nauki, w miarę bezstresowy powrót do macierzystej szkoły bez konieczności nadrabiania zaległości, otrzymanie promocji do następnej klasy (w przypadku dzieci długo leżących).

    W związku z powyższym szkoła zapewnia fachową pomoc w opanowaniu nowego materiału, pomoc w uzupełnianiu ewentualnych braków, dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb dzieci i ich możliwości psychosomatycznych, naukę bez stresów związanych z klasówkami i niezdrową rywalizacją.

    Szkoła pomaga także osiągnąć sukces na miarę możliwości dziecka oraz pokonać chorobę.

    W sferze opiekuńczo-wychowawczej nasza szkoła wspiera rozwój dziecka w wymiarze fizycznym, psychicznym, emocjonalnym oraz intelektualnym, stwarza atmosferę pełną życzliwości i poczucia bezpieczeństwa, pomaga w adaptacji dziecka do nowego środowiska wspomaga proces leczenia i rehabilitacji, uczy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, rozwija zainteresowania, wzmacnia wiarę we własne możliwości, uczy poszanowania odmienności, wzbudza wrażliwość na los innych, przywraca dzieciom radość życia, pomaga zapomnieć o bólu, tęsknocie i lęku.

    Nasza szkoła działa w zgodzie z Ustawą Prawo Oświatowe, Ustawą o prawach pacjenta, Konwencją o Prawach Dziecka, Kartą Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego oraz Europejską Kartą Praw Dziecka w Szpitalu, w myśl których każdy mały pacjent powinien mieć zapewnioną możliwość odpoczynku, nauki i zabawy, dostosowanych do jego wieku i stanu zdrowia. Staramy się dobierać formy i tematykę zajęć tak, by umożliwić w optymalnym zakresie zaspokojenie potrzeb naszych wychowanków, stymulowanie ich rozwoju, pobudzanie ciekawości świata i sprawienie, aby pobyt w szpitalu nie był przysłowiową ,,luką w życiorysie”. Udaje nam się to osiągnąć dzięki ścisłej współpracy z personelem medycznym oraz rodzicami przebywającymi z dzieckiem w szpitalu.

     

    ORGANIZACJA PRACY

    Szkoła w Instytucie - Centrum Zdrowia Dziecka w roku 2020 będzie obchodziła 40-lecie istnienia i skupia w swoich szeregach wybitnych specjalistów w zakresie pracy z dzieckiem chorym.

    Zespół Szkół jako placówka przyszpitalna działa w specyficznych warunkach – na terenie innej instytucji, a jej uczniowie to stale zmieniająca się grupa wychowanków o różnej wydolności wysiłkowej przebywająca w placówce w zróżnicowanym okresie.

    Placówka nasza obejmuje opieką:

    - dzieci z potrzebą Wczesnego Wspomagania Rozwoju;

    - dzieci przedszkolne (3-6 lat) w działającym w Zespole  Przedszkolu;

    - dzieci szkolne: w zespołach klas I-III – nauczanie zintegrowane, w zespołach 4-7 (8) szkoły podstawowej, wygasające gimnazjum włączone do szkoły podstawowej i liceum.

    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Zespołu Szkół, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są grupy przedszkolne (w tym grupy WWR), zespoły szkolne i grupy wychowawcze w zespole zajęć pozalekcyjnych.

    Liczbę uczniów - wychowanków w zespołach określają stosowne przepisy.

    Formy realizowania przez wychowawcę zadań są dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości uczniów-wychowanków oraz warunków  szkoły.

    Niektóre zajęcia mogą być prowadzone poza kliniką ucznia-pacjenta, np. w szkolnej pracowni komputerowej, bibliotece, na terenie parku przyszpitalnego, w Sali widowiskowej, itp.

    Proces kształcenia i nauczania odbywa się na podstawie wybranych przez nauczycieli programów nauczania, rocznego planu pracy, programu wychowawczo- profilaktycznego, opracowanego w oparciu o koncepcje rozwoju placówki. Istnieje możliwość realizacji programów nauczania obowiązujących w szkole macierzystej ucznia.

    Nauczyciele-dydaktycy realizują programy nauczania uwzględniając podstawę programową kształcenia ogólnego; w uzasadnionych przypadkach mają możliwość ograniczenia zakresu treści programowych (zgodnie z rozporządzeniem). Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z zasadami opracowanego WZO.

    Godzina lekcyjna dla całego zespołu trwa 45 minut. Dla poszczególnych uczniów może być krótsza w zależności od możliwości wysiłkowych ucznia-pacjenta.

    Rozwijanie zainteresowań uczniów – wychowanków realizowane jest poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, wycieczkach, imprezach okolicznościowych.

    Działalność innowacyjna i eksperymentalna nauczycieli ZSS znajduje potwierdzenie w opracowanych i wdrożonych do realizacji programach własnych.

    W ZSS nr 78 mogą być realizowane zajęcia specjalistyczne w zakresie: terapii ruchem, reedukacji, arteterapii, bajko terapii, integracji sensorycznej i inne.

    Zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe realizują ścieżki edukacji prozdrowotnej, ekologicznej, varsavianistycznej, europejskiej, teatralnej, filmowej, czytelniczej i medialnej.

    Zespół Szkół Specjalnych nr 78 umożliwia wychowankom pomoc psychologiczną, kontaktując rodziców i dzieci z psychologami zatrudnionymi w CZD. Nauczyciele i wychowawcy konsultują z psychologami problemowe sprawy uczniów, które często są skutkiem ciężkiej, przewlekłej choroby,  współpracują też z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Centrum Zdrowia Dziecka oraz mogą kontaktować się ze szkołami macierzystymi oraz Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi w miejscach zamieszkania uczniów.

    Zespół Szkół realizuje różne formy współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów w sprawach edukacji, zapoznaje rodziców z programem edukacyjnym i wychowawczym Szkoły oraz z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania.

    Nauczyciele - wychowawcy informują rodziców o zachowaniu dziecka, jego postępach w nauce lub ewentualnych przyczynach trudności i sposobach ich przezwyciężania.

    Spotkania z rodzicami podyktowane są bieżącymi potrzebami uczniów.

    W grupach wychowawczych zajęć poza lekcyjnych objęci są opieką wszyscy pacjenci z wyłączeniem dzieci w wieku niemowlęcym.

     

     WIZJA

    OBSZAR PROMOMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

    1. W naszej placówce rozwijana jest społeczna świadomość i umiejętność podejmowanych działań na rzecz poprawy zdrowia.
    2. Kształtowane są właściwe postawy i zachowania wobec zagrożeń i chorób cywilizacyjnych, uzależnień, otyłości.
    3. W szkole przyszpitalnej uczniowie mają ułatwiony dostęp do opieki zdrowotnej i pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
    4. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny ze szczególnym uwzględnieniem treści pro zdrowotnych i przeciwdziałającymi przemocy i wykorzystywaniu dziecka

     

    OBSZAR KSZTAŁCENIA I ZARZĄDZANIA w tym ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI EDUKACJI

    1. Placówka posiada kadrę o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do pracy z dzieckiem chorym.
    2. W placówce funkcjonuje efektywny system rekrutacji oraz podnoszenie jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
    3. Wielu nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.
    4. Szkoła posiada systematycznie modernizowaną bazę materialną i merytoryczną na terenie IPCZD zapewniającą realizację programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
    5. Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym – szpitalnym i poza szpitalnym.
    6. W szkole wyrównywane są szanse edukacyjne poprzez dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychosomatycznych ucznia.
    7. Nasza szkoła obejmuje edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przebywające na leczeniu w ZSS IPCZD w Warszawie – uczniowie opuszczający szpital są przygotowani do kontynuowania nauki w szkole macierzystej.
    8. Uczniowie długo przebywający w szpitalu są klasyfikowani i otrzymują promocję do następnej klasy na podstawie ocen otrzymanych w szkole szpitalnej (w porozumieniu ze szkołą macierzystą).
    9. Uczniowie opuszczający szkołę sprawnie posługują się technologią komputerową.
    10. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrafią posługiwać się specjalistycznym sprzętem oraz oprogramowaniem wspomagającym edukację.
    11. W szkole systematycznie prowadzona jest kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem, a wnioski pokontrolne wykorzystywane do doskonalenia funkcjonowania placówki.

     

    OBSZAR OPIEKI, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI

    1. Szkoła minimalizuje negatywne skutki oderwania ucznia od rodziny, grupy rówieśniczej i szkoły macierzystej.
    2. Szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa psychicznego uczniom i ich rodzicom w obliczu stresu związanego z chorobą dziecka.
    3. Szkoła tworzy, aktualizuje i udostępnia spis instytucji oferującej pomoc rodzinie.
    4. Pracownicy placówki diagnozują środowiska lokalne i udzielają pomocy uczniom.
    5. Uczniowie przewlekle chorzy, zaburzeni emocjonalnie, ze skłonnością do agresji poddani są elementom socjoterapii.
    6. Wychowawcy na godzinach wychowawczych realizują tematykę wspomagającą kształtowanie właściwych postaw młodego człowieka.
    7. Nauczyciele opracowują treści i formy pracy prowadzące do zapobiegania samobójstwom, przemocy i wszelkim zachowaniom patologicznym.
    8. W ZSS nr 78 przestrzegana jest ochrona danych osobowych i wizerunku.
    9. Uruchomione są procedury przeciwdziałające mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu.

    W naszej szkole proces nauczania wspiera proces leczenia i kształtuje postawę świadomego stosunku ucznia do własnego życia i zdrowia oraz nakazuje mu je cenić jak największy skarb.