• Deklaracja dostępności
   Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg – Zarembiny
    w Instytucie „Pomnik -Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

    

   Dostępność cyfrowa strony internetowej

    

    Zespołu Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Instytucie
   „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
   https://zss78warszawa.edupage.org/

    

   Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka":

    

   Telefon: +48 22 8151123

                  +48 22 8151126

   E-mail: sekretariat@zss78.warszawa.pl

   Adres korespondencyjny: 04-736 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20

    

   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://zss78warszawa.edupage.org/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    

   Data publikacji strony internetowej: 13.11.2018 r.
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

    

   Strona internetowa https://zss78warszawa.edupage.org/jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu włączeń wymienionych poniżej:

   • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
   • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
   • część plików nie jest dostępna cyfrowo;

   Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

   • powiększenie liter
   • mapa strony
   • skala szarości
   • wysoki kontrast
   • podkreślenie łączy
   • reset

    

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespół Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

    

    Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-15.

    

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe w sprawie dostępności:

    

    W Zespole Szkół Specjalnych nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczone zostały następujące osoby: Joanna Szerejko, Kamil Mróz oraz Marek Piotrowski, e-mail: sekretariat@zss78.warszawa.pl telefon: +48  228151123 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

    

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    

   Dostępność architektoniczna

    

   Siedziba Zespołu Szkół Specjalnych nr 78  w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" przy al. Dzieci Polskich 20  spełnia wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:


   1. Dostępności korytarzy, schodów i wind.
   Korytarze mają wymaganą przepisami prawa szerokość, schody są oznaczone a na kolejne kondygnacje można wjechać windą.

   2. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
   Do szpitala, w którym umiejscowiona jest Szkoła prowadzą pochylnie, natomiast nie stosuje informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Jako dostępność alternatywna w tym zakresie są punkty informacyjne obsługiwane przez wyznaczonego pracownika szpitala.

   3. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
   Na terenie obiektu jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, dostępny dla pracowników szpitala oraz pacjentów.

   4. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
   Nie ma ograniczeń.

    

   Szkoła na złożony wniosek zapewnia ponadto dostępność tłumacza języka migowego.

   Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać