• KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

    Zespół Szkół Specjalnych Nr 78 im. E. Szelburg-Zarembiny w IPCZD istnieje od 1980 roku.

    W skład zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

    ·       Wczesne Wspomaganie Rozwoju

    ·       Przedszkole Specjalne Nr 104

    ·       Szkoła Podstawowa Specjalne Nr 106

    ·       CXXIII Liceum Ogólnokształcące Specjalne

    W ramach działalności przedszkola, szkoły podstawowej i liceum prowadzone są zajęcia dydaktyczne w oddziałach przedszkolnych/szkolnych oraz zajęcia pozalekcyjne w grupach wychowawczych.

    Głównym celem Zespołu Szkół jest stworzenie uczniom - pacjentom optymalnych warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego w zgodzie z ich potrzebami, indywidualnymi możliwościami psychofizycznymi i poziomem wydolności wysiłkowej.

    Głównym zadaniem Zespołu Szkół jest przygotowanie ucznia - pacjenta do powrotu do aktywnego udziału w życiu społecznym. Zadania realizowane są zgodnie z założeniami szkolnych programów dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.

    Funkcjonowanie i działalność Zespołu Szkół opiera się na założeniach pedagogiki specjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki terapeutycznej (leczniczej), dlatego podmiotem oddziaływań pedagogicznych jest dziecko przewlekle chore przebywające w szpitalu.

    Nasza szkoła:

    Prowadzi działania wspierające proces leczenia i kształtuje postawę świadomego stosunku ucznia do własnego zdrowia.

    Tworzy środowisko terapeutyczne umożliwiające uczniom - pacjentom wykształcenie silnej motywacji do walki z chorobą.

    Respektuje prawa dzieci wynikające z aktów prawnych zawartych m.in. w Europejskiej Karcie Praw Dziecka w Szpitalu, Konwencji o Prawach Dziecka.

    Zapewnia realizację obowiązku szkolnego na wszystkich poziomach edukacyjnych.

    Umożliwia kontynuację nauki podczas pobytu w szpitalu i w razie potrzeby kontaktuje się ze szkołą macierzystą ucznia - pacjenta.

    Zapewnia opiekę wychowawczą na zajęciach pozalekcyjnych.

    Wspiera rodziców dzieci przebywających w szpitalu.

    Inicjuje i wdraża działania prozdrowotne i profilaktyczne.

    Podkreśla znaczenie indywidualnego kontaktu w pracy pedagogicznej z dzieckiem chorym.

    Dostosowuje działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci, ich rozwoju psychofizycznego oraz poziomu wydolności wysiłkowej wynikającej ze stanu zdrowia.

    Sprawuje opiekę nad uczniem - pacjentem zapewniając bezpieczeństwo w trakcie zajęć pozalekcyjnych oraz lekcji.

    Zapewnia poczucie bezpieczeństwa i pomaga redukować stres wynikający z choroby i pobytu w szpitalu, rozłąki z domem i najbliższymi.

    Uwzględnia zalecenia lekarzy i specjalistów dotyczące pracy pedagogicznej z dzieckiem chorym.

    Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych dzieciom hospitalizowanym.

    Motywuje do nauki oraz aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

    Wzmacnia potencjał osobowy dzieci chorych.

    Kształtuje wrażliwość społeczną, eliminuje zachowania agresywne.

    Integruje środowisko dzieci chorych ze zdrowymi.

    Kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie.

    Zapewnia organizację czasu wolnego pomiędzy badaniami i zabiegami leczniczymi.

    Organizuje zajęcia pozalekcyjne w świetlicach oraz salach szpitalnych przy łóżku chorego dziecka. W ramach zajęć wykorzystywane są m.in. elementy arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii, socjoterapii. Dzieci korzystają z komputerów, gier planszowych, układanek edukacyjnych itp.

    Organizuje warsztaty (tematyczne, np. plastyczne, historyczne, etnograficzne), lekcje muzealne, wycieczki, wyjazdy do teatrów i filharmonii, występy zespołów artystycznych, pikniki naukowe, spotkania z ciekawymi ludźmi i zaprzyjaźnionymi szkołami.

    Umożliwia korzystanie z księgozbioru mieszczącego się w bibliotece szkolnej oraz biblioteczkach świetlicowych.

    Współpracuje z organizacjami działającymi na rzecz dzieci (m.in. Stowarzyszenie Centruś).